Možnosti platby
VIP referencie

Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti

 
Hobbytec SK s.r.o.
so sídlom Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava, Slovenská Republika
IČO: 47 317 663, DIČ: SK2023814782
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.hobbytec.sk
 
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") obchodné spoločnosti Hobbytec SK sro , so sídlom Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava, IČO: 47 317 663, DIČ: SK2023814782  (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné prava Povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej Medzi predávajúcim inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.hobbytec.sk, a až prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové Rozhranie obchodu").
1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.hobbytec.cz (ĎALEJ Len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá Má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, Jedna PRI objednávanie tovaru v rámci podnikateľskej činnosti SVE Alebo v rámci vykone svojho samostatného Povolanie.
1.3. USTANOVENIA odlišné od obchodných podmienok JE možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. USTANOVENIA obchodných podmienok SÚ neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva Obchodné podmienky SÚ vyhotovené ve slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v Českom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť ČI dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva Povinnosti vzniknutá po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 
2. Užívateľský ucet
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať urobiť svojho užívateľského Rozhranie. Zo svojho užívateľského rozhrania môžete kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "Užívateľský účet"). V prípade, že na webovej Rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie Primo z webového Rozhranie obchodu.
2.2. PRI registrácii na webovej Stránke PRI objednávanie tovaru JE kupujúci povinný uvádzať Správne pravdivo VŠETKY údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte JE kupujúci PRI akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte PRI objednávanie tovaru SÚ predávajúcim považované za Správne.
2.3. Pristup k užívateľskému účtu JE zabezpečený užívateľským menom heslom. Kupujúci povinný zachovávať mlčanlivosť JE ohľadom INFORMÁCIÍ potrebných na prístupov robiť jeho používateľského účtu berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
2.4. Kupujúci Nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci Moze zrušiť Užívateľský ucet, a až najmä v prípade, keď kupujúci svoj Užívateľský ucet dlhšie ako mesiac nevyužíva CI v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (Vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, Zé Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a až to najmä vzhľadom NA nutnú údržbu hardwarového softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového softvérového vybavenia tretích osôb.
 
3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1. Webové Rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a až Vrátane Uvedenie cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane Dane z Nedávno pridanej hodnoty Všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru aj ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom Rozhranie obchodu. Týmto ustanovením Nie je Obmedzená MOŽNOSŤ predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom obchode Rozhranie SÚ nezáväzné predávajúci povinný uzatvoriť kúpnu Niet zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3.2. Webové Rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením dodaním tovaru uvedené vo webovom obchode Rozhranie Platí Iba obj prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Územie Šlovenskem republiky.
3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový Formulár vo webovom Rozhranie obchodu. Objednávkový Formulár obsahuje najmä informácie o: - objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci robiť elektronického nákupného košíka webového Rozhranie obchodu), - spôsobu úhrady kúpnej aj ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a - informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( Dale spolocne Len Ako "Objednávka").
3.4. Pred zaslaním Objednávky predávajúcemu JE kupujúcemu umožnené skontrolovať meniť údaje, Ktoré robiť Objednávky kupujúci vložil, a až sa vzhľadom na MOŽNOSŤ kupujúceho zisťovať opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát robiť Objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke SÚ predávajúcim považované za Správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a až na adresu Elektronické pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
3.5. Predávajúci JE vzdy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (Množstvo tovaru, Výška kúpnej Ceny, predpokladané Náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​ČI telefonicky).
3.6. Zmluvný vzťah Medzi predávajúcim kupujúcim vzniká doručením prijatia Objednávky (akceptáciou), Jež JE predávajúcim kupujúcemu elektronickou poštou Zasláno, a až na adresu Elektronické pošty kupujúceho.
3.7. Kupujúci berie na vedomie, Zé predávajúci povinný uzatvoriť kúpnu Niet zmluvu, a až najmä s osobami, Ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (Vrátane obchodných podmienok).
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v Súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na TELEFÓNNE Hovory) si hradí kupujúci SAM.
 
4. CENA tovaru Platobné PODMIENKY
4.1. Nominantmi tovar prípadné Náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 0 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa kúpnou cenou aj ĎALEJ Náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. V pripade Platby v hotovosti ČI v pripade Platby na dobierku JE kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
4.4. V prípade bezhotovostnej platby JE kupujúci povinný uhradiť kúpnu nominantmi tovar Spoločne s uvedením variabilného symbolu Platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu nominantmi splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na ucet predávajúceho.
4.5. Predávajúci JE oprávnený, najmä v pripade, ze zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (tr. 3.5), požadovať uhradenie kúpnej Celé aj ceny este Pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
4.6. Prípadné ZĽAVY z aj ceny tovarov poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno Vzájomné kombinovať.
4.7. Ak je na v obchodnom styku obvyklé Alebo JE je stanovené všeobecne záväznými Tak právnymi Predpisy, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci JE platcom Dane z Nedávno pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení aj ceny tovaru a zašle HO V Elektronické podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1. Kupujúci berie na vedomie, Zé zhod- ustanovenia § 1837 zakona c. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník"), nie je možné MIMO Iné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného PODĽA priania kupujúceho Alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze.
5.2. Ak sa nejedná o Prípad uvedený v CL. 5.1 ČI o iný Prípad, KEDY nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, MA kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je robiť štrnástich (14) DNU od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené robiť štrnástich (14) DNU od prevzatia tovaru, a až na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa CL. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený robiť štrnástich (14), DNU od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený neopotřebené a, JE ak k možné, v pôvodnom obalov. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša kupujúci Náklady spojené s vrátením tovaru, ak tento tovar nemôže Byť vrátený pre svoju povahu poštou. Predávajúci ĎALEJ Moze po kupujúcom požadovať úhradu nákladov Nákladná stanovených občianskym zákonníkom.
5.4. V lehote siedmich (7) DNU od vrátenia tovaru kupujúcim podľa CL. 5.3 obchodných podmienok JE predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar Nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.
5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa CL. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu nominantmi kupujúcemu najneskôr robiť pietnacti (15) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa CL. 5.4 obchodných podmienok, a až bezhotovostne na ucet určený kupujúcim. Predávajúci JE taktiež oprávnený vrátiť kúpnu nominantmi v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.
5.6. Kupujúci berie na vedomie, ze ak tovar vrátený kupujúcim Bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu Narok na náhradu škody jemu vzniknutej TIM. Narok na úhradu vzniknutej škody JE predávajúci oprávnený započítať proti JEDNOSTRANNÉ nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 
6. Preprava Dodanie tovaru
6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené Inak. V prípade, ZE JE spôsob DOPRAVY nedohodol na základe požiadavky kupujúceho, Nesie kupujúci riziko prípadnej dodatočnej Náklady spojené s týmto spôsobom DOPRAVY.
6.2. Ak je predávajúci PODĽA kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, JE kupujúci povinný prevziať tovar PRI Dodanie. Neprevezme kupujúci tovar PRI Dodanie, JE predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.3. V prípade, ZE JE z dôvodov na strane kupujúceho Nutné tovar doručovať Opakované Alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, JE kupujúci povinný uhradiť Náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. Náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. PRI prevzatí tovaru od prepravcu JE kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalov svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí robiť zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listov kupujúci potvrdzuje, Zé zásielka tovaru spĺňala VŠETKY PODMIENKY náležitosti na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalov zásielky nemôže byť braný ohľad.
6.5. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru len v prípade, že zásielka vykazuje zjavné poškodenie pred jeho prevzatím. V prípade, že kupujúci odmietne prevzatia objednaného tovaru mimo prípad uvedený v predchádzajúcej vete, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky jemu vzniknuté náklady, a to najmä náklady na prepravu tovaru a jeho uskladnenie. K tomu istému je kupujúci povinný v prípade, že z dôvodu na jeho strane je nutné opakovať doručenie tovaru do miesta, ktoré kupujúci k prevzatiu určil.
6.6. Ďalšie prava Povinnosti stráň PRI preprave tovaru môžu upraviť dodacie PODMIENKY predávajúceho.
 
7. ZODPOVEDNOSŤ ZA vady, ZÁRUKA
7.1. Prava Povinnosti zmluvných stráň ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, Vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa Ridi príslušnými všeobecne záväznými Predpisy (najmä ustanovením § 2158 NASL. Občianskeho zákonníka).
7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za do, ZE Vec (tovar) PRI prevzatia Nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, KEDY kupujúci Vec (tovar) prevzal: (i) Má Vec (tovar) vlastnosti, Ktoré si strany dohodli, je Keďchýbajú dojednania, také vlastnosti, Ktoré predávajúci Alebo Výrobca opísal Alebo Ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru na zaklade reklamy Jimi vykonávané, (ii) sa Vec (tovar) Hódi k účelu, which pre Jej pouziti predávajúci uvádza Alebo ku ktorému sa Vec (tovar) tohto druhu bežne používa, (iii) Vec (tovar) zodpovedá akosti Alebo prevedením dohovorené vzorky Alebo predlohe, była Ak akosť Alebo Prevedenie Určené PODĽA dohodnutého vzorky Alebo predlohy, (iv) JE Vec (tovar) v zodpovedajúcom Množstvo, nečestnosť Alebo hmotnosti a (v) Vec (tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Prejaví -Li sa Vada v priebehu Šiestich (6) mesiacov od prevzatia, MA sa ZA k, ZE Vec (tovar) była vadná Už PRI prevzatia.
7.3. Ak nemá Vec (tovar) vlastnosti stanovené v CL. 7.2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj ododání nové Things bez vád, pokút na Nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ALE ak sa vada týka Iba súčasti Things (tovar), môže kupujúci požadovať výmenu Len súčasti; Ak nie je k možné, moze odstúpiť od zmluvy. Ak je k Však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno Vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, Má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na Dodanie nového tovaru, Alebo výmenu súčasti Má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže Vec (tovar) riadne užívať pre opakovaný Výskyt vady po oprave alebo pre väčší Počet VAD. V takom prípade má kupujúci právo od zmluvy aj odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy Alebo neuplatní Ak právo na Dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu Jej súčasti Alebo na opravu Things (tovar), Moze požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu iv prípade, že moji predávajúci nemôže dodať Novú Vec (tovar) bez Vad, vymeniť Jej Súčasť Alebo Vec (tovar), opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom case Alebo Žeby zjednaniu napravy kupujúcemu - spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
7.4. Kupujúci JE oprávnený uplatniť právo z vady, ktora sa vyskytne u spotrebného tovaru v case dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru. Ak chcete sa nevzťahuje na: (i) Things (tovar), predávané za nižšiu nominantmi na Vadu, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá, (ii) na opotrebenie Things (tovar) spôsobené jej obvyklým užívaním, (iii) u pouzite Things (tovar) na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Vec (tovar) Mela PRI prevzatí kupujúcim, (iv) vyplýva Ak sa z povahy veci (tovar).
7.5. Prava kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, Vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.
8. ĎALŠIE prava Povinnosti STRANY
8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením kúpnej Celé Ceny tovaru.
8.2. Kupujúci berie na vedomie, ZE programové Vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové Rozhranie obchodu (Vrátane Fotografie ponúkaného tovaru) SÚ chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, ze nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá s tým mohla jemu Alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať ČI neoprávnene použiť programové Vybavenie Alebo Ďalšie súčasti tvoriace webové Rozhranie obchodu.
8.3. Kupujúci Nie je oprávnený PRI využívania webového Rozhranie obchodu používať Mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, Ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového Rozhranie obchodu. Webové Rozhranie obchodu JE možné užívať Len v rozsahu, which Nie je na úkor ostatných zákazníkov predávajúceho prav which JE v súlade s jeho určením.
8.4. Predávajúci Neni vo vzťahov ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi Správanie v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za Chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb robiť Webové stránky Alebo V dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
 
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE
9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, which JE fyzickou osobou, JE poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: Meno Priezvisko, adresa Bydlisko, Identifikačné číslo, daňové Identifikačné číslo, adresa Elektronické pošty, TELEFÓNNE číslo (ĎALEJ Spoločne všetko Len Ako "osobné údaje").
9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a až profesionálne účely realizácie prav si Povinnosti Z kúpnej zmluvy profík účely zasielania informácií a obchodných OZNÁMENIE predávajúcemu.
9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (VVI registrácii, vo svojom užívateľskom účte, vvi objednávke uskutočnenej z webového Rozhranie obchodu) uvádzať Správne pravdivo ZO JE povinný bez zbytočného odkladu Informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v Elektronické podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné zo was poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné Poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, Zé was poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho. Kupujúci Moze ĎALEJ požadovať, ABY predávajúci Alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie Alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je Žiadosť kupujúceho PODĽA predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci Alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Nevyhovie Ak predávajúci Alebo spracovateľ žiadosti, Má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad Primo pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením Nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov Primo požiadať predávajúceho Alebo spracovateľa o Vysvetlenie.
9.8. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, JE mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci Má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu Náklady nevyhnutné na Poskytnutie informácie.
9.9. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami Alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho ĎALEJ súhlasí so zasielaním obchodných OZNÁMENIE predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 
10. DORUČOVANIE
10.1. Ak nebude dohodnuté Inak, všetka korešpondencia Súvisiace s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej Strane doručená písomne, a až elektronickou poštou, osobne alebo Doporučené prostredníctvom prevádzkovateľa poštových Služieb (podľa Voľby odosielateľa). Kupujúcemu JE doručovaný na adresu Elektronické pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte. Má sa ZA k, že došlo zásielka odoslaná s využitím prevádzkovateľa poštových Služieb Došla Tretí (3.) pracovný deň po odoslaní, ak bola však odoslaná na adresu v inom štáte, Pak pätnásty (15.) pracovný deň po odoslaní. V prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie Adresát (poprípade osoba oprávnená za Nej zásielku prevziať) zásielku prevziať, v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových Služieb prevzatím zásielky adresátom, v pripade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatie na serveri prichádzajúcej pošty; Integrita správ Najnovšie zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom.
 
11. záverečná USTANOVENIA
11.1. Ak vzťah Súvisiace s užitím webové stránky Alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje Medzinárodná (zahraničné) prvok, Potom strany dojednávajú, Zé vzťah sa Ridi Českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
11.2. Predávajúci JE oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci pôsobnosti SVE Príslušný živnostenský úrad.
11.3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné Alebo neúčinné, Alebo sa takým stane, namiesto neplatných USTANOVENIA nastúpi USTANOVENÍ, ktorého Zmysel sa neplatnému USTANOVENIA čo najviac približuje. Neplatnosťou Alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy ČI obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
11.4. Kúpna zmluva Vrátane obchodných podmienok JE archivovaná predávajúcim v Elektronické podobe D nie je prístupná.
11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie obchodné spoločnosti Siebau SK sro , so sídlom Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 47 317 663, DIČ: SK2023814782, adresa Elektronické pošty info@hobbytec.sk  telefón 908 989 729. V Bratislavě dňa 29.5.2016