Vyhlásenie o ochrane súkromia zamestnanci

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zamestnanci HOBBYTEC Slovensko s. r. o., Bardejovská 2046/28, Ľubotice 08006, IČO: 53060873, Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vl.číslo: 40214/P, (ďalej len 'HOBBYTEC Slovensko s. r. o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
ZAMESTNANCI

V HOBBYTEC Slovensko s. r. o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - PREVÁDZKOVATEĽ

OblasťČinnosťTypy osobných údajov
Zamestnanecký ISNástup zamestnancovTitul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, predošlé priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP (alebo iného dokladu totožnosti), zdravotné poistenie, pohlavie, miesto narodenia, národnosť, rodinný stav, dôchodky a invalidita, tel. číslo, email, druh pracovného pomeru, rodinné údaje (partner a deti), kvalifikácia (škola, odbor), vzdelanie
Zamestnanecký ISSpracúvanie mzdovej agendyTitul, meno, priezvisko, názov pracoviska, pracovný fond, fix. a variab. zložka mzdy, dochádzka, dovolenka, zrážky zo mzdy, vyživovacie osoby, rodné listy detí, odvodové údaje, stravné lístky (resp. finančný príspevok), ZŤP, invalidné dôchodky, DDS, SDS
Zamestnanecký ISEvidencia dochádzkymeno, priezvisko, čas príchodu, čas odchodu, dochádzka, odtlačky prstov v prípade udelenia súhlasu
Zamestnanecký ISBenefitymeno, priezvisko, meno a priezvisko člena rodiny (sprevádzajúcej osoby, dieťaťa), zamestnanecké číslo, číslo karty, mesiac a rok narodenia dieťaťa, za určitých okolností pri tom-ktorom benefite email, dátum narodenia, vybraný benefit
Zamestnanecký ISPracovná zdravotná služba, BOZP, POMeno, priezvisko, adresa miesta výkonu práce, dátum a čas školenia, BOZP, Pracovné úrazy, ZŤP, miesto a čas pracovného úrazu, príčinná súvislosť konania a pracovného úrazu, prezenčná listina, záznam z kamier pokiaľ existuje
Zamestnanecký ISUkončenie a odhlasovanie zamestnancovTitul, meno, priezvisko, adresa, email, tel. číslo, číslo identifikačného dokladu, mzdové listy, dátum narodenia, ročné zúčtovanie preddavkov dane, zápočtový list
Zamestnanecký ISGPS monitoring vozidielmeno, priezvisko, kniha jázd, ŠPZ, prejazdené km, štart jazdy, cieľ jazdy, prejdená trasa, tankovania PHM, GPS, CSM
Zamestnanecký ISAgenda GDPRMeno, priezvisko, email (prípadne súkromný email), tel.číslo, adresa, spoločnosť, funkcia
Zamestnanecký ISKorešpondenciaTitul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, kontaktná osoba
Predarchívna starostlivosťPredarchív - uchovávanie dokumentovúdaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Archívna starostlivosťArchív - uchovávanie dokumentovúdaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Právna agendaPrávne sporyúdaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, údaje o dlžníkoch, výška pohľadávok a pod.
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoruMonitoring verejného priestoru - perimeter budovyPodobizeň dotknutých osôb, dátum a čas vyhotovenia záznamu, aktivity v monitorovanom priestore, názov prevádzky
Kamerové systémy – monitoring prevádzky spoločnostiMonitoring pohybu osôb na prevádzke spoločnostiPodobizeň dotknutých osôb, dátum a čas vyhotovenia záznamu, aktivity v monitorovanom priestore, názov prevádzky

ÚČELY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV - PREVÁDZKOVATEĽ

HOBBYTEC Slovensko s. r. o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

ČinnosťÚčelPrávny základ
Nástup zamestnancovZískavanie OÚ o zamestnancoch- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvanie mzdovej agendyPlnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia dochádzkyVedenie evidencie dochádzky zamestnancov- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
BenefityVernostný program. Motivácia zamestnancov.- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, POPlnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancovPlnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
GPS monitoring vozidielPlnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy, vedenie knihy jázd- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Agenda GDPRZabezpečovanie súladu procesov a nastavení, kde dochádza ku spracúvaniu OÚ s legislatívou, pravidelné školenie zamestnancov a kontrolná činnosť- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
KorešpondenciaZasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Predarchív - uchovávanie dokumentovPredarachív - plnenie zákonných povinností- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - uchovávanie dokumentovArchív - plnenie zákonných povinností- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne sporyPreukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Monitoring verejného priestoru - perimeter budovyOchrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe oprávneného záujmu- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Monitoring pohybu osôb na prevádzke spoločnostiOchrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa ako sú zabezpečenie priestorov kvôli ochrane majetku, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok, kontrola zamestnancov, dodržiavanie podmienok pracovnej zmluvy, reklamácie, podnety, sťažnosti- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže ísť o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

HOBBYTEC Slovensko s. r. o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

ČinnosťÚčelPríjemcovia
Nástup zamestnancovZískavanie OÚ o zamestnancoch- Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- ABELAND s.r.o.
Spracúvanie mzdovej agendyPlnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy- Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Zdravotná poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Inšpektorát práce
- ABELAND s.r.o.
Evidencia dochádzkyVedenie evidencie dochádzky zamestnancov- Inšpektorát práce
- SB SYSTÉM, s.r.o.
- ABELAND s.r.o.
BenefityVernostný program. Motivácia zamestnancov.- Benefit Systems Slovakia s.r.o.
- DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, POPlnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- 3Fin s. r. o.
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancovPlnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Daňový úrad
- ABELAND s.r.o.
GPS monitoring vozidielPlnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy, vedenie knihy jázd- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Commander Services s.r.o.
Agenda GDPRZabezpečovanie súladu procesov a nastavení, kde dochádza ku spracúvaniu OÚ s legislatívou, pravidelné školenie zamestnancov a kontrolná činnosť- Úrad na ochranu osobných údajov
KorešpondenciaZasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie- Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Štatistický úrad
- Iné orgány štátnej správy
Predarchív - uchovávanie dokumentovPredarachív - plnenie zákonných povinností- Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Policajný zbor SR
- Súdy SR
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Archív - uchovávanie dokumentovArchív - plnenie zákonných povinností- Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Súdy SR
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
- PcProfi, s. r. o.
Právne sporyPreukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)- advokátska kancelária
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Monitoring verejného priestoru - perimeter budovyOchrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe oprávneného záujmu- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- SB SYSTÉM, s.r.o.
Monitoring pohybu osôb na prevádzke spoločnostiOchrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa ako sú zabezpečenie priestorov kvôli ochrane majetku, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok, kontrola zamestnancov, dodržiavanie podmienok pracovnej zmluvy, reklamácie, podnety, sťažnosti- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- SB SYSTÉM, s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci HOBBYTEC Slovensko s. r. o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - PREVÁDZKOVATEĽ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

ČinnosťDoba archivácie
Nástup zamestnancovpo dobu trvania zmluvného vzťahu
Spracúvanie mzdovej agendymzdové listy 50 rokov, ostatné doklady 10 rokov
Evidencia dochádzkypo dobu 5 rokov
Benefitypo dobu 10 rokov
Pracovná zdravotná služba, BOZP, POpo dobu 10 rokov
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancovdo konca kalendárneho roka, v ktorom dotknutá osoba dovŕši 70 rokov veku života
GPS monitoring vozidielpo dobu 10 rokov
Agenda GDPRpo ukončení PP zamestnanca min. 5 rokov, v prípade obchodných vzťahov (sprostredkovatelia) po ukončení zmluvného vzťahu
Korešpondenciapo dobu 2 rokov
Predarchív - uchovávanie dokumentovspravidla po dobu 1 roka
Archív - uchovávanie dokumentovspravidla po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon neustanovuje inak
Právne sporypočas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania ale najviac do zániku predmetného nároku premlčaním alebo prekluziou
Monitoring verejného priestoru - perimeter budovypo dobu 14 dní
Monitoring pohybu osôb na prevádzke spoločnostipo dobu 14 dní

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

AKÉ MÁTE PRÁVA

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.

 
Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravuJe dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanieAk spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenieOd momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietaťAk sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajovMôžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasuMáte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

AKO SA MÔŽEM SŤAŽOVAŤ OHĽADOM POUŽÍVANIA MOJICH ÚDAJOV ALEBO AKO SI UPLATNÍM SVOJE PRÁVA?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: hobbytecsk@gmail.com.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu hobbytecsk@gmail.com.

ShowroomNajväčšie ukážkové centrum v ČR

Presvedčte sa na vlastné oči

Navštívte najväčšie ukážkové centrá v Českej republike (Říčany u Prahy) a na Slovensku (Prešov a Bratislava) a vyberte si z vystavených produktov ten svoj.

Čaká na vás:

 • Celková plocha ukážkových centier 10 500 m2
 • Tím vyškolených predajcov, ktorí Vám poradia
 • 58 vystavených produktov

HobbytecRodinná firma

 • Na prvom mieste je pre nás spokojný zákazník a kvalitné produkty, ktoré mu prinesú radosť a úžitok.
 • PROFESIONÁLNE MONTÁŽE

  Zaisťujeme montáže našich výrobkov po celej Európe.
 • Dizajn, kvalita, cena

  Naše produkty v sebe kombinujú nadčasové spracovanie, kvalitné materiály a bezkonkurenčnú cenu na trhu.
 • Najväčšie showroomy 

  Vytvorili sme najväčšie ukážkové centrá svojho druhu v ČR a SK. Nájdete nás v Prahe a Prešove.
 • Vlastná výroba

  Pri našej práci sa opierame o vlastnú výrobu. Tá nám umožňuje vytvoriť zákazky úplne na mieru.
 • Najširšia ponuka v Európe

  Klientom ponúkame ucelenú ponuku všetkých dostupných produktov pre dom a záhradu.