Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti

HOBBYTEC Slovensko s. r. o.

Obchodné podmienky

HOBBYTEC Slovensko s. r. o., IČO: 53 060 873 so sídlom: Bardejovská 2046/28, Ľubotice 080 06 zapísaný v obchodnom registri Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro. vložka č. 40214/P

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na všetky záväzkové právne vzťahy vo veciach zmlúv o dielo, uzavretých medzi spoločnosťou HOBBYTEC Slovensko s. r. o., IČO: 53 060 873, so sídlom: Bardejovská 2046/28, Ľubotice 080 06 zapísaný v obchodnom registri Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro. vložka č. 40214/P, (ďalej len "dodávateľ") a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je objednávateľom podľa príslušnej zmluvy o dielo a týchto VOP. Tieto VOP sú v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (Zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení) a Obchodného zákonníka (Zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení) neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a tvoria jej záväznú prílohu. Zmeny týchto VOP sú pre obe zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany písomne dohodli podľa konkrétneho obsahu zmluvy. Záväzný obsah zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom je tvorený: (i) zmluvou o dielo (ZoD) (založená na potvrdenej objednávke v písomnej podobe obsahujúcej podstatné náležitosti zmluvy a jej potvrdením alebo osobitnou zmluvou o dielo), (ii) zameriavacím protokolom k zákazkovým produktom (ďalej len "zameriavací protokol") a (iii) týmito VOP. V prípade rozporu medzi ustanoveniami ZoD, zameriavacieho protokolu a týchto VOP, majú prednosť ustanovenia ZoD, a pokiaľ ide o rozpor v technickej špecifikácii predmetu diela, potom majú prednosť ustanovenia zameriavacieho protokolu oproti ZoD. Uzatvorenú ZoD a/alebo zameriavací protokol je možné meniť alebo doplňovať iba formou písomného dodatku. K návrhu dodatku zmluvy a/alebo zameriavacieho protokolu sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť do 15 dní od jeho doručenia návrhu protistrany na zmenu. Dodatok zmluvy a/alebo zameriavacieho protokolu nadobúda účinnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán. Právne vzťahy neupravené medzi zmluvnými stranami podľa ZoD, alebo týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, podľa toho, pod ktorý právny režim spadá konkrétny zmluvný vzťah medzi účastníkmi zmluvy. Uzatvorením zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, objednávateľ výslovne prijíma všetky ustanovenia týchto VOP. V týchto VOP sa ďalej pod pojmom „zmluva" rozumie zmluva vrátane zameriavacieho protokolu, ak z významu niektorého nižšie špecifikovaného ustanovenia nevyplýva, že sa jedná iba o zmluvu alebo o zameriavací protokol.
 

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa ako zhotoviteľa, dodať zmluvne dojednané plnenie na svoj náklad a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa (dielo, alebo iba tovar) a záväzok objednávateľa dojednaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu.

2.2. Dielom sa rozumie najmä zhotovenie akýchkoľvek stavebných prvkov, súčastí a ďalších predmetov, podľa špecifikácie predmetu diela uvedeného v zmluve, ako aj dodanie a montáž týchto predmetov na mieste uvedenom objednávateľom v zmluve podľa zjednaných podmienok, pokiaľ zmluva nestanovuje inak (Zmluva o dielo). Tovarom sa rozumie dodanie plnenia v hnuteľných veciach bez ich montáže (Kúpna zmluva).

 

3. Spôsob objednania

3.1. Objednávka musí byť písomná, telefonická objednávka musí byť písomne potvrdená dodávateľom, inak sa na ňu neprihliada. Za potvrdenie ústnej objednávky sa považuje tiež uzatvorenie osobitnej zmluvy o dielo medzi objednávateľom a dodávateľom.

3.2. Objednávka musí obsahovať:
meno / obchodné meno objednávateľa, sídlo objednávateľa, presnú špecifikáciu diela, predpokladaný termín dodania, a miesto plnenia, meno, priezvisko, bydlisko a tel. kontakt na štatutárneho zástupcu objednávateľa, ak je právnickou osobou, meno, priezvisko, bydlisko a tel. kontakt na osobu, ktorá je za objednávateľa oprávnená vykonať konkrétnu objednávku.

3.3. Objednávateľ je oprávnený už uzatvorenú zmluvu zrušiť:
a) v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jej uzatvorenia, a to zaplatením odstupného vo výške 10 % z celkovej ceny diela, vrátane DPH.
b) od 10-30 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy je objednávateľ oprávnený zmluvu zrušiť zaplatením odstupného vo výške 50 % z celkovej ceny diela, vrátane DPH.
c) po uplynutí 30 a viac pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy je objednávateľ oprávnený zmluvu zrušiť zaplatením odstupného vo výške 100 % z celkovej ceny diela, vrátane DPH.
V takýchto prípadoch sa zmluva ruší zaplatením odstupného podľa tohto odseku dodávateľovi obdobne, ako v prípade odstúpenia od zmluvy, pričom objednávateľ nie je oprávnený zmluvu takto zrušiť, ak by áno, aj keby len z časti, plnenie dodávateľa prijal alebo dodávateľovi sám plnil, tj. napríklad uhradil zálohu. Ak je odstupné hradené bezhotovostne, za deň zaplatenia odstupného sa považuje deň pripísania príslušnej sumy odstupného v plnej výške na účet dodávateľa uvedeného v zapätí týchto VOP.

3.4. Za odstúpenie od zmluvy nie je možné považovať predlženie dodacej doby ak dodávateľ včas upovedomil objednávateľa. V prípade že objednávateľ od zmluvy odstúpi, dodávateľ sa riadi článkom 3 ods. 3 písm. a) – b) – c) týchto VOP

 

4. Uzatvorenie zmluvy o dielo

4.1. Dodávateľ objednávateľovi jeho objednávku buďto potvrdí, alebo bezodkladne oznámi svoje výhrady k nej, tj. predloží protinávrh. Potvrdením objednávky objednávateľa zo strany dodávateľa, resp. okamihom, keď sa zmluvné strany v rámci protinávrhov k objednávke zhodnú bez výhrad na obsahu zmluvy a zameriavacieho protokolu (viď článok 4.2 týchto VOP), dôjde k uzatvoreniu zmluvy, ktorou budú dodávateľ i objednávateľ viazaní. Ak je medzi zmluvnými stranami následne uzatvorená písomná zmluva v listinnej podobe, sú pre zmluvné strany záväzné údaje uvedené v tejto listinnej zmluve, a to aj v prípade, že sú odlišné od údajov v písomnej akceptácii ponuky objednávateľa, vystavené dodávateľom. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania, či dohody k zmluve, musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme, formou dodatku a musia byť písomne potvrdené obidvomi zmluvnými stranami.

4.2. Dodávateľ v potrebných prípadoch, po predchádzajúcom súhlase objednávateľa, sám vykoná zameranie diela v mieste plnenia, o čom je spísaný zameriavací protokol. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť pre správne zameranie a odovzdať mu všetky potrebné informácie. Správnosť údajov na zameriavacom protokole potvrdí objednávateľ svojim podpisom. Zameriavací protokol je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že vznikne rozpor medzi technickými údajmi uvedenými v zmluve a v zameriavacom protokole, majú takéto ustanovenia zameriavacieho protokolu prednosť pred zmluvou.

4.3. Materiály, ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy, konštrukčné návrhy a osnovy a iné údaje týkajúce sa tovaru, sa chápu ako informatívne, pokiaľ nie sú výslovne dodávateľom vyhlásené za záväzné.

4.4. Zhotovenie predmetu diela uskutoční dodávateľ tak, ako je uvedené v ponuke, resp. v prospektoch dodávateľa. Malé odchýlky oproti v prospekte uvedeným vzorkám a právo zmien v konštrukcii, ak tieto zmeny nemajú zásadný vplyv na funkčnosť a vzhľad dojednaného diela, si dodávateľ vyhradzuje.

4.5. Dodávateľ si ponecháva vlastnícke a autorské práva na katalógy, výkresy a iné podklady, ktoré súvisia so zhotovením a dodaním diela, a to bez výhrad. Objednávateľ nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať, prípadne inak sprístupňovať tretím osobám akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu s dielom.

 

5. Cena diela

5.1. Cena diela sa riadi cenníkom dodávateľa, platným v čase potvrdenia objednávky. Ceny uvedené v ponuke sú vždy uvádzané podľa aktuálneho kurzu CZK/EUR. V prípade zvýšenia kurzového rozdielu CZK/EUR v období od uhradenia zálohy na dielo a jeho dodaním je dodávateľ oprávnený o adekvátny rozdiel zvýšiť cenu diela. Tento kurzovný rozdiel je započítaný ako rozdiel kurzu v deň uhradenia zálohy a kurzu v deň dodania diela.

5.2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo osobne dohodnúť s konkrétnym objednávateľom cenové a platobné podmienky konkrétneho objednaného diela, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv.

5.3. Zľavy a akékoľvek iné zrážky z celkovej ceny diela, podliehajú osobnej dohode zmluvných strán, ak zmluva neustanovuje inak.

5.4. Zničenie a poškodenie diela v čase, keď došlo k prechodu nebezpečenstva škody na veci na objednávateľa, nemá vplyv na povinnosť objednávateľa riadne a včas zaplatiť cenu diela.

5.5. Objednávateľ podpisom zmluvy o dielo výslovne vyhlasuje, že má zabezpečené financovanie celého diela. V prípade, že sa kedykoľvek v priebehu realizácie diela ukáže toto vyhlásenie objednávateľa mylným alebo nepravdivým, je na tomto základe zhotoviteľ oprávnený nezahájiť, prerušiť alebo nedokončiť realizované dielo a objednávateľ je povinný do 10 kalendárnych dní od výzvy zhotoviteľa predložiť zhotoviteľovi adekvátne zabezpečenie pohľadávok zhotoviteľa za objednávateľom (napr. vyhlásením ručiteľa, zmenkou, zriadením záložného práva k majetku objednávateľa, prevodom vlastníckeho práva k veciam objednávateľa, postúpením pohľadávok objednávateľa a pod.).


 

6. Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ je povinný za dielo riadne a včas zaplatiť celkovú cenu, a to za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP a/alebo zmluve.

6.2. Na cenu diela vystaví dodávateľ účtovný doklad – faktúru. Cena diela neprevyšujúca sumu 5.000,- EUR s DPH, môže byť uhradená v hotovosti do pokladne dodávateľa oproti vystaveniu riadneho príjmového dokladu, inak len bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený vo faktúre, v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre, minimálne však 5 dní od vystavenia faktúry.

6.3. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech účtu dodávateľa alebo zaplatenie v hotovosti do rúk dodávateľa.

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s úhradou účtovného dokladu (faktúry) dodávateľa uhradí dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý započatý deň omeškania. Nárok dodávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

6.5. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne cenu dodávky znížiť, podmieňovať jej zaplatenie, alebo jednostranne započítať. Jednostranné započítanie zo strany objednávateľa je možné iba na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu, potvrdzujúceho oprávnenosť nárokov objednávateľa voči dodávateľovi.

6.6. Ak vznikne pri dodaní alebo montáži diela potreba naviac prác, ktorých rozsah nebol predvídateľný pri uzatvorení zmluvy, alebo ktoré vznikli zavinením objednávateľa (najmä nepresnou alebo neúplnou stavebnou prípravou diela), uhradí objednávateľ tieto práce podľa skutočných nákladov vynaložených dodávateľom.

6.7. V prípade, ak sú dohodnuté splátky na úhradu ceny diela, má dodávateľ právo v prípade omeškania objednávateľa s úhradou čo i len jednej splátky o viac ako 14 dní po splatnosti, na zaplatenie celého zostatku dlhu naraz. O zaplatení dlhu je povinný dodávateľ odberateľa informovať písomnou výzvou na zaplatenie zostatku dlhu s určením lehoty na zaplatenie.
 

7. Miesto, lehota diela, dodacie podmienky, stavebná pripravenosť

7.1. Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ nechá zhotoviť a ďalej dodá a vykoná osadenie a/alebo montáž objednaného predmetu diela alebo jeho časti (ďalej spoločne len „vec"), to všetko za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP, ak zmluva neustanovuje inak. Zmluvné strany sa môžu taktiež dohodnúť iba na zhotovení veci dodávateľom a jej následné dodanie objednávateľovi, alebo len odovzdanie na prepravu bez ďalších záväzkov dodávateľa.

7.2. Dodávateľ dodá vec v mieste a čase (lehote) určenom v zmluve. O dodaní veci bude spísaný protokol, ktorý sú obe zmluvné strany povinné podpísať. Objednávateľ je povinný v odovzdávacom protokole uviesť všetky vady, ktoré podľa jeho názoru má vec v dobe odovzdania. V prípade, že je dodávateľ povinný na základe zmluvy zabezpečiť odoslanie veci, protokol sa nespisuje. Protokol musí obsahovať aspoň: číslo zmluvy, meno, obchodnú firmu alebo názov oboch zmluvných strán, preberajúcu osobu (meno, priezvisko), miesto dodania veci, dátum prevzatia veci. V prípade, že v dobe dodania veci nebude objednávateľ alebo ním splnomocnený zástupca prítomný v mieste dodania, vyzve dodávateľ objednávateľa v lehote určenej dodávateľom, ktorá nebude kratšia než 5 kalendárnych dní, k novému prebierkovému konaniu veci. V prípade, že sa objednávateľ alebo ním splnomocnený zástupca nedostaví ani v náhradnom termíne, dodávateľom vopred oznámeným na prevzatie veci, alebo odmietne podpísať odovzdávací protokol, má sa za to, že vec bola odovzdaná objednávateľovi v deň určeného náhradného termínu, a to bez vad a nedorobkov. Takúto skutočnosť dodávateľ uvedie v odovzdávacom protokole.

7.3. Zmluvné strany sa po uzatvorení zmluvy môžu dohodnúť na zmene miesta a/alebo času dodania veci. V prípade, že vec nebude možné dodať na dojednané miesto určenia a/alebo v dohodnutom čase z dôvodu na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na náhradu jemu vzniknutých nákladov. V prípade, že z dôvodu na strane objednávateľa nebude možné dodať vec v termíne zjednanom v zmluve, alebo objednávateľ bude požadovať iný termín dodania veci oproti zmluve, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu nákladov spojených s uschovaním veci, a to v paušálnej sume 10.-€ vrátane DPH za každý započatý deň takejto úschovy. Celkovú sumu úschovy je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi v deň dodania veci, ak nebude medzi zmluvnými stranami dojednané inak. Objednávateľ uzatvorením zmluvy berie na vedomie, že v prípade nedodržania pôvodne dojednaného termínu dodania veci podľa zmluvy je dodávateľ oprávnený ponúknuť ďalší možný termín dodania aj o niekoľko dní alebo týždňov oproti návrhu objednávateľa, najdlhšie však do 4 týždňov od pôvodného termínu dodania, resp. od náhradného termínu navrhovaného objednávateľom, a to s prihliadnutím na kapacitné možnosti dodávateľa v súvislosti s plnením iných zmluvných termínov zákaziek. V takom prípade má však objednávateľ právo požiadať, aby vec bola uložená až do času montáže na jeho nebezpečenstvo na mieste ním určenom (t.j. bez povinnosti platiť náklady úschovy dodávateľovi).

7.4. Termín zjednaný na zhotovenie a dodanie veci začína plynúť odo dňa uhradenia zálohy na zhotovenie diela objednávateľom a zameraním diela na účely zameriavacieho protokolu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr. Ak je čas dodania stanovený lehotou, je dodávateľ oprávnený dodať vec počas celej tejto lehoty. Doba dodania nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od podpísania objednávky.

7.5. V prípade, že dodávateľ nebude schopný dodať vec v termíne stanovenom zmluvou z dôvodov vyššej moci, doba dodania veci sa primerane predĺži o dobu trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na zhotovenie alebo dodanie veci, najmä štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly, katastrofy, pandémia (odstávka výroby, karanténa, presunuté subdodávky) atď. Dodávateľ je, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi spolu s oznámením aspoň približného možného termínu dodania veci. Ak sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie dodávateľa nemožným, jeho povinnosť vykonať dielo zaniká. V prípade, že sa plnenie dodávateľa v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný dodávateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré mu do tej doby vznikli v súvislosti so zahájením vykonávania diela podľa zmluvy.

7.6. Ak je dodávateľ povinný dodať a osadiť vec transportným špeciálom, je súčasťou dodávky zloženie veci na vopred pripravené miesto, ktoré zabezpečí objednávateľ. Pokiaľ súčasťou dodávky nie je osadenie/zloženie veci, dodávateľ zabezpečí dopravu na miesto určenia. Objednávateľ je povinný zabezpečiť potrebnú techniku na zloženie veci v uvedený termín a dobu dodania. Potrebnou technikou sa rozumie dostatočne silná a vhodná technika (stavebný žeriav) na zloženie objednanej veci na miesto určenia. V tomto prípade dodávateľ nezodpovedá za zloženie veci. Objednávateľ je povinný zabezpečiť potrebnú techniku na miesto na zloženie veci vo vopred oznámenom termíne zo strany dodávateľa s toleranciou maximálne 60 minút od termínu stanoveného dodávateľom. Potrebná doba na zloženie nákladu je stanovená špedíciou na maximálne 120 minút od termínu a času stanovených dodávateľom. Ak bude táto doba prekročená, môže byť zo strany dodávateľa alebo špedície účtovaná suma vo výške 200 Euro za každú započatú hodinu.

7.7. Ak podľa zmluvy nie je povinnosťou dodávateľa vykonať montáž diela a objednávateľ v rozpore s povinnosťami stanovenými zmluvou alebo týmito VOP neprevezme dielo, a to ani po písomnej výzve dodávateľa, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu prípadnej ujmy. V prípade, že si objednávateľ dielo neprevezme ani po výzve dodávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu nákladov spojených s uschovaním veci odo dňa určeného náhradného termínu dodania, až do doby náhradného dodania alebo zániku zmluvy, a to v paušálnej sume 10.-€ vrátane DPH za každý započatý deň takejto úschovy. Vec sa považuje za dodanú v okamihu jej dopravenia na určené miesto dodania veci.

7.8. Ak sa zmluvné strany v zmluve dohodli, že dodávateľ má vec odoslať, je vec dodaná okamihom odovzdania veci na prepravu prvému dopravcovi a dodávateľ je povinný previesť na objednávateľa práva z prepravnej zmluvy, pokiaľ ich nemá priamo na základe prepravnej zmluvy. Vo vzťahu k spotrebiteľovi sa však dojednania podľa predchádzajúcej vety uplatnia iba vtedy, ak dopravcu určil objednávateľ, bez toho, aby mu bol dodávateľom navrhnutý. Dodávateľ je povinný bezodkladne doručiť objednávateľovi všetky doklady potrebné na nakladanie s vecou. Dodávateľ je oprávnený, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, určiť dopravnú cestu, dopravný prostriedok, takisto ako dopravnú spoločnosť alebo vedúceho dopravy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je vec dodaná nezabalená. Dodávateľ spolu s vecou odovzdá objednávateľovi všetky doklady a listiny patriace k veci.

7.9. Ak sa vec dodáva aj s montážou, tak dodanie veci nastane až v okamihu ukončenia montáže. Ak nie je v zmluve stanovené inak, je objednávateľ povinný pripraviť miesto montáže veci uvedené v zmluve, podľa pokynov dodávateľa, a to aj vykonaním dodatočných terénnych a povrchových úprav, uvedených v oznámení dodávateľa o potrebe ich vykonania, najneskôr ku dňu začiatku montáže veci dohodnutého v zmluve.

7.10. Ak objednávateľ miesto montáže veci nepripraví, resp. nevykoná potrebné úpravy do dňa termínu dodania veci, alebo včas nezabezpečí techniku na dodanie veci, prípadne nie je možné vec z dôvodu nedostupnosti dodať, je dodávateľ oprávnený nepokračovať vo vykonávaní diela, pokiaľ mu nebude doručené oznámenie objednávateľa o tom, že miesto montáže veci je pripravené na vykonanie montáže veci, resp. o tom, že povrchové úpravy uvedené v oznámení dodávateľa sú dokončené. Ak sa informácie uvedené v oznámení objednávateľa ukážu ako nepravdivé alebo čiastočne nepravdivé, objednávateľ zodpovedá za ujmu tým dodávateľovi spôsobenú, a zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi všetky náklady, ktoré v súvislosti s tým vzniknú. Po dobu, po ktorú nie je dodávateľovi umožnené pokračovať vo vykonávaní diela podľa tohto odseku VOP, nie je dodávateľ v omeškaní s dokončením diela podľa zmluvy a týchto VOP.

7.11. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby boli prístupové cesty prejazdné a aby bolo miesto montáže dostupné. Príjazd a miesto osadenia, resp. montáže veci, musí byť dostupné pre vozidlá s hmotnosťou do cca 40 ton. Vozidlo prepravujúce vec vyžaduje príjazd na stanovisko v dostatočnej šírke zodpovedajúcej veľkosti veci, rovnako ako aj priestor pre manipuláciu s vecou cca 10 m pred miestom osadenia veci.

7.12. V prípade, že dodávateľ nedodá vec v čase a na miesto dohodnuté v zmluve ani po zmene náhradného termínu, objednávateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% (slovom: tri stotiny percenta) z celkovej ceny diela, vrátane DPH za každý deň omeškania, maximálne však 3 % (slovom: tri percentá) z fakturovanej sumy celkovej ceny diela, vrátane DPH alebo jeho časti, s ktorým je dodávateľ v omeškaní.

7.13. Dodávateľ nie je povinný poistiť vec počas prepravy, ak zmluva neustanovuje inak.

7.14. Dodávateľ upozorňuje objednávateľa na skutočnosť, že dodávka veci, ako aj prípadná montáž, môžu byť vykonané iba v prípade, že vonkajšia teplota prostredia neklesne pod -4 stupne Celzia. Dodávateľ je oprávnený v rámci kvalitného vykonania diela nedodať, nenastúpiť, či prerušiť práce v prípade nepriaznivého počasia, a to v týchto alternatívach: teplota v deň dodania o 8.00 hod. menej než -4 stupne Celzia, snehové alebo dažďové prehánky s vetrom, nadmerne silný vietor znemožňujúci manipuláciu a montáž.

8. Nebezpečenstvo škody

8.1. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na objednávateľa v okamihu dodania veci na miesto dodania určeného zmluvou. V prípade, že zmluva neobsahuje záväzok dodávateľa dodať vec na konkrétne miesto, prechádza nebezpečenstvo škody na veci na objednávateľa okamihom odovzdania veci na prepravu prvému prepravcovi.

8.2. Objednávateľ uzatvorením zmluvy berie na vedomie, že ak sa prístrešok/pergola/zimná záhrada nachádza pri dome, kde hrozí nebezpečenstvo zosuvu snehu, pre bezpečnosť objednávateľa i bezpečnosť konštrukcie prístrešku/pergoly/zimnej záhrady, odporúča dodávateľ na strechu domu umiestniť zábrany proti zosuvu snehu. Ak dôjde k zosuvu snehu a tým dôjde k poškodeniu prístrešku/pergoly/zimnej záhrady z uvedeného dôvodu, nejedná sa o reklamáciu vady diela smerujúceho na vrub dodávateľa. Po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, môže byť zo strany dodávateľa vykonaný spoplatnený výjazd na opravu poškodenej súčasti veci. Poistnú udalosť odporúča dodávateľ objednávateľovi nahlásiť svojej poisťovni.

 

9. Vady diela, záruka za akosť

9.1. Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a práva a povinnosti z nich vyplývajúce, sa riadia platnými právnymi predpismi.

9.2. Dodávateľ v rámci zákonnej zodpovednosti za vady odpovedá za vady diela, ktoré malo dielo v okamžiku odovzdania diela objednávateľovi..

9.3. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba je 2 roky odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

9.4. Objednávateľ je povinný ihneď po tom, keď získa možnosť s dielom nakladať, si dielo dôkladne obzrieť a zistiť, či nemá vady, prípadne či bolo dodané so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi. Všetky zistené vady je objednávateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi najneskôr do 24 hodín od okamžiku, keď mu bola poskytnutá možnosť s dielom manipulovať.

9.5. Dodávateľ v rámci poskytnutej záruky za akosť zodpovedá za vady na diele, ktoré vzniknú počas trvania záruky. V rámci zákonnej zodpovednosti dodávateľa za vady, ani v rámci dodávateľom dobrovoľne poskytnutej záruky za akosť, však dodávateľ neodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností objednávateľa, napr. mechanickým poškodením, chybným alebo nedbalým zaobchádzaním s dielom, preťažením, nevhodným prevádzkovým prostredím, nedostatočnými stavebnými prácami zo strany objednávateľa, nevhodným pozemkom na osadenie a montáž veci, nesplnením povinností podľa týchto VOP súvisiacich s využívaním veci, vady, ktoré sa na veci vznikli po prechode nebezpečenstva škody na veci v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré dodávateľ nezodpovedá.

9.6. Požiadavku na záručný alebo pozáručný servis je objednávateľ povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť dodávateľovi, resp. ním poverenej osobe, najneskôr však do 48 hodín od ich zistenia, a to výhradne e-mailom na e-mailovú adresu zhotoviteľa hobbytecsk@gmail.com. Objednávateľ je povinný v písomnom oznámení o vadách dodávateľovi uviesť: číslo zmluvy, na ktorú je servis uplatňovaný, popis vady, (ako sa prejavuje), detailnú fotodokumentáciu, ďalej telefonický kontakt a odpovedajúcu osobu, ktorá bude s dodávateľom komunikovať za účelom odstránenia vad.

9.7. Objednávateľovi zanikajú práva z vad, na ktoré sa vzťahuje záruka, ktoré: - objednávateľ neoznámi riadne a včas v súlade s týmito VOP, - objednávateľ nezistil, hoci ich pri včasnej prehliadke a dodatočnej starostlivosti mohol zistiť, pretože nevykonal prehliadku v súlade s týmito VOP, alebo ju nevykonal s náležitou starostlivosťou.

9.8. Dodávateľ je povinný najneskoršie do 30 dní od doručenia oznámenia o vade diela rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie objednávateľa alebo, pokiaľ nie je možné o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť bez prehliadky diela, tak v tejto lehote oznámiť objednávateľovi dátum prehliadky diela. Objednávateľ poskytne dodávateľovi súčinnosť, aby prehliadku diela mohol uskutočniť.

9.9. Ak bude reklamácia oprávnená, dodávateľ zároveň v dobe nutnej na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie, podľa týchto VOP určí lehotu a spôsob odstránenia vady, to všetko najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia objednávateľa o vade diela.

9.10. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je dodávateľ povinný ich bezodkladne doručiť objednávateľovi na miesto dodania. V prípade iných vad, môže dodávateľ tieto vady odstrániť buď opravou, úpravou alebo výmenou v primeranej lehote zodpovedajúcej vynaloženej práci a poveternostným podmienkam podmieňujúcim technologické a montážne procesy, pričom určenie spôsobu odstránenia vady je, ak objednávateľ nie je spotrebiteľom, na dodávateľovi. Ak nie je objednávateľ spotrebiteľom, nároky objednávateľa na odstúpenie od zmluvy alebo uplatnenie zľavy z ceny diela sú vylúčené, ak je v technických možnostiach dodávateľa odstrániť nedostatky diela. Neodstrániteľné vady, ktoré neobmedzujú užívanie diela, ale iba znižujú hodnotu diela, oprávňujú objednávateľa uplatniť zľavu z ceny diela, odpovedajúcu hodnote skutočného zníženia ceny diela.

9.11. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri vybavovaní reklamácie dodávateľovi alebo ním povereným osobám, prístup k dielu a poskytnúť súčinnosť, aby dodávateľ mohol vady na diele opraviť.

9.12. Použitie železobetónu na zhotovenie diela môže viesť k vytvoreniu trhlín zosadania, zmršťovania, trhlín spôsobených pnutím, trhlín spôsobených zmenami teploty, pričom tieto odchýlky, zmeny alebo intolerancie sa nepovažujú za vady diela, ktoré majú podstatný vplyv na úžitkovú hodnotu a neoprávňujú objednávateľa na uplatnenie nároku na zľavu z ceny diela. Nároky z vad nevznikajú, ak je dielo dodané podľa zmluvy vhodné na predpokladaný, resp. obvyklý účel a vykazuje vlastnosti primerané pre diela tohto typu a ktoré objednávateľ môže očakávať. Nepatrné rozmerové odchýlky sú výrobnotechnicky podmienené a nie sú klasifikované ako nedostatok diela. Preto sú nároky každého druhu, z tohto dôvodu, vylúčené.

10. Výhrada vlastníctva

10.1. Vlastnícke právo k veci prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia celkovej ceny diela, vrátane DPH dohodnutej v zmluve, a takisto aj podpísaním odovzdávacieho protokolu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Pre určenie splnenia povinnosti týkajúcej sa podpísania protokolu, platí fikcia podľa článku 7.2 veta posledná týchto VOP. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na úpravu niektorých práv a povinností medzi dodávateľom a objednávateľom v prípade, že objednávateľ vec užíva, ale ešte k nej nenadobudol vlastnícke práva.

10.2. V prípade, že objednávateľ zaplatí celkovú cenu diela, vrátane DPH a/alebo jej doposiaľ nezaplatenú časť dodávateľovi až po jeho prevzatí, dodávateľ zostáva vlastníkom veci až do doby úplného zaplatenia celkovej ceny diela, vrátane DPH dodávateľovi (výhrada vlastníctva). Nebezpečenstvo škody na diele prechádza v súlade s článkom VIII. týchto VOP. Objednávateľ je v danom prípade iba držiteľom veci.

10.3. Až do doby, než sa objednávateľ stane vlastníkom veci, je povinný udržiavať vec na svoje náklady v riadnom a prevádzkyschopnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia veci alebo vzniku vady na veci, je objednávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Pokiaľ sa jedná o poškodenie, za ktoré dodávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady opravu veci. Objednávateľ nie je oprávnený meniť technické vlastnosti a konštrukciu veci bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. Vykonanie zmien a úprav na veci môže vykonať iba dodávateľ na náklady objednávateľa. Objednávateľ nesmie do doby, než sa stane vlastníkom veci, vec dať do užívania tretej osobe, nesmie ju predať ani prenajať, dať do zábezpeky, ani použiť na zaistenie svojich záväzkov, poprípade s ňou iným spôsobom nakladať.

10.4. V prípade, že objednávateľ aj napriek tomuto zákazu umožní tretej osobe, aby s vecou nakladala, poprípade vec na tretiu osobu prevedie a nebude možné toto právo tretej osoby zrušiť, je objednávateľ povinný previesť na dodávateľa platby, ktoré mu boli zaplatené z titulu právneho vzťahu medzi ním a treťou osobou a práva, prípadne nároky, ktoré mu vznikli, a to až do výšky ešte nezaplatenej celkovej ceny diela, vrátane DPH. Objednávateľ je povinný nahradiť dodávateľovi všetky náklady spojené s uplatnením a vymáhaním vlastníckeho práva a spojených práv, či nárokov viazaných sa k veci.

10.5. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi všetky škody na dodanej veci, špecifikovať všetky exekučné konania, v ktorých exekútor do súpisu hnuteľných vecí zaradí i vec a/alebo jej časť, ktoré podliehajú výhradne vlastníctvu, alebo na základe ktorých bude veriteľ objednávateľa uspokojovaný predajom hnuteľnej veci, respektíve predajom nehnuteľnej veci – dielom podliehajúcim výhradne vlastníctvu a doručiť dodávateľovi kópie exekučných príkazov, či iné listiny, ktoré boli v priebehu exekučného konania vyhotovené a doručené objednávateľovi.

10.6. V prípade úplného zničenia alebo odcudzenia veci má dodávateľ právo započítať si oproti poistnému plneniu sumu zodpovedajúcu všetkým súčasným a budúcim doposiaľ neuhradeným pohľadávkam dodávateľa zo zmluvy. Prípadný zostatok poistného plnenia vyplatí dodávateľ objednávateľovi. Objednávateľ je povinný oznámiť dodávateľovi miesto trvalého alebo dočasného umiestnenia veci a/alebo jej časti a bezodkladne informovať dodávateľa o všetkých zmenách tohto umiestnenia, umožniť dodávateľovi kedykoľvek prístup k veci a/alebo jej časti, a to bez oznámenia dodávateľa o zámere skontrolovať vec a/alebo jej časť.

10.7. V prípade, že ani po písomnej výzve dodávateľa k úhrade celkovej ceny diela, vrátane DPH a/alebo jej doposiaľ objednávateľom nezaplatenej časti, objednávateľ neuhradí dodávateľovi celkovú cenu diela, vrátane DPH a/alebo jej doposiaľ nezaplatenú časť, je dodávateľ oprávnený vec a/alebo jej časť prevziať späť do svojej dispozície, a to aj bez súčinnosti objednávateľa a/alebo predchádzajúceho oznámenia objednávateľovi tejto skutočnosti. Objednávateľ na tento účel splnomocňuje dodávateľa na vstup na pozemky objednávateľa, na ktorých sa nachádza vec a/alebo jej časť na účely prevzatia veci a/alebo jej časti dodávateľ späť do jeho dispozície.

 

11. Užívanie veci

11.1. Objednávateľ je povinný užívať vec v súlade s jej účelom užitia a v súlade s príslušnými záväznými predpismi a pokynmi dodávateľa a/alebo ním určených tretích osôb. Objednávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady pravidelnú údržbu veci. Objednávateľ behom trvania záruky, nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa, vykonávať technické alebo konštrukčné zmeny na veci. Na základe písomného súhlasu môže zmeny a zásahy vykonať iba dodávateľ na náklady objednávateľa.

11.2. V prípade, že objednávateľ nedodrží povinnosti stanovené v tomto článku VOP po dobu trvania záruky, zanikajú mu práva plynúce zo záruky v okamžiku porušenia jeho povinnosti. .

11.3.Objednávateľ uzatvorením zmluvy berie na vedomie a súhlasí s tým, že niektoré časti predmetu diela (veci), môžu obsahovať reklamné označenie (logo) dodávateľa a/alebo výrobcu. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v súvislosti so zverejneným označením (logom) dodávateľa a/alebo výrobcu na predmete diela (veci), nevznikajú objednávateľovi akékoľvek nároky na náhradu peňažitých a/alebo nepeňažitých plnení od dodávateľa a/alebo výrobcu, a to najmä v súvislosti s takouto zverejnenou reklamou obchodnej firmy dodávateľa a/alebo výrobcu. Objednávateľ sa uzatvorením zmluvy takýchto prípadných nárokov vzdáva a vyhlasuje, že ich nebude od dodávateľa a/alebo výrobcu, kedykoľvek v budúcnosti požadovať.

11.4. Objednávateľ uzatvorením zmluvy berie na vedomie a súhlasí s tým, aby dodávateľ zaobstaral fotografiu a/alebo audiovizuálny záznam zhotoveného predmetu diela (veci) a jeho najbližšieho okolia, a to pre interné účely dodávateľa, týkajúce sa splnenia zákazky, takisto aj pre účely propagácie produktov dodávateľa a jeho firmy verejnosti. Zaobstaranú fotografiu a/alebo audiovizuálny záznam je dodávateľ oprávnený zverejniť na svojich webových stránkach, Facebooku, Instagramu a prípadných ďalších sociálnych sieťach, ktoré sám spravuje a/alebo na ktorých prezentuje svoje produkty a svoju firmu. Dodávateľ je tiež oprávnený použiť fotografiu a/alebo audiovizuálny záznam v rámci diela súborného na rovnaké účely. Zhotovením a zverejnením fotografií a/alebo audiovizuálneho záznamu zo strany dodávateľa, nevznikajú objednávateľovi žiadne nároky, najmä na peňažité a/alebo akékoľvek nepeňažité plnenie. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek súhlas, uvedený v tomto odseku odvolať, a to písomným oznámením zaslaným na e-mailovú adresu dodávateľa, uvedenú v týchto VOP. Objednávateľ berie na vedomie, že odvolanie súhlasu má účinky len do budúcnosti a nedotýka sa už zverejnených diel.

 

12. Zodpovednosť za škodu

12.1. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností.

12.2. Ak vznikne na strane dodávateľa zodpovednosť za škodu spôsobenú odberateľovi činnosťou dodávateľa (vrátane osôb, ktorých dodávateľ poveril plnením dodávky), alebo v dôsledku vadného plnenia, je povinný nahradiť objednávateľovi vzniknutú ujmu na majetku (škodu) len v rozsahu skutočnej škody, ktorá presahuje sumu zodpovedajúcu poistnému plneniu zo zodpovednosti za škodu, ktoré bolo vyplácané objednávateľovi a/alebo tretej osobe v súvislosti s poistnou udalosťou. Ak dodávateľ takúto poistnú zmluvu nemá, je povinný nahradiť škodu len do výšky nákladov na opravu poškodenej veci alebo uvedenie poškodenej veci do pôvodného stavu.

12.3.V maximálnom rozsahu, povolenom príslušnými právnymi predpismi, sa nenahradzuje ujma, ktorá prevyšuje ujmu, ktorú mohla povinná strana v čase vzniku záväzkového vzťahu, ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídať, alebo ktorú bolo možné predvídať s ohľadom na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana mohla alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.

 

13. Ukončenie zmluvy o dielo

13.1. Zmluva končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

13.2. Inak je možné zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v Občianskom zákonníku, v zmluve a v prípadoch uvedených v týchto VOP.

13.3.Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, najmä v týchto prípadoch: - objednávateľ je v omeškaní so zaplatením ceny za dielo a/alebo jej časti dlhšie než 15 dní, - po uzavretí zmluvy s objednávateľom vznikli preukázateľné skutočnosti na strane objednávateľa, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o možnosti včasného a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany objednávateľa, hlavne vo vzťahu k zaplateniu ceny diela a objednávateľ, ani po výzve dodávateľa, neposkytol dodávateľovi dostatočnú záruku, - nie je možné z dôvodu nedostupnosti miesta dodania veci pre techniku vec na miesto určenia dodať, a objednávateľ ani cez výzvu dodávateľa nezabezpečil iný spôsob dodania veci, - objednávateľ včas nezabezpečil stavebnú pripravenosť alebo techniku pre zloženie veci, - dôjde k zahájeniu insolvenčného konania proti objednávateľovi alebo objednávateľ vstúpi do likvidácie.

13.4.Prípadné odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomnou formou. Odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvy, a to najmä právo nárok na náhradu ujmy, zmluvnej pokuty a iných sankcií. Objednávateľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný na vlastné náklady dopraviť vec dodávateľovi, pokiaľ vec nebola umiestnená v mieste dodania či nebola vykonaná montáž veci. V prípade, že tak neučiní, je dodávateľ oprávnený na náklady objednávateľa vec odobrať, a to i vstupom na pozemky vo vlastníctve objednávateľa a odviesť sám, k čomu ho objednávateľ podpisom zmluvy zmocňuje. Objednávateľ je povinný vec odovzdať dodávateľovi v pôvodnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak objednávateľ poruší túto svoju povinnosť, je dodávateľ oprávnený uviesť vec do pôvodného stavu na náklady objednávateľa.

 

14 Zodpovednosť za škodu

14.1. Dodávateľ, akoby správca, bude spracovávať osobné údaje, tj. všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktoré mu objednávateľ, ako subjekt údajov poskytol, alebo ktoré dodávateľ získal na základe plnenia zmluvy (ďalej tiež len „osobné údaje"), za podmienok príslušných právnych predpisov, tj. najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR") a zákonom č. 101/2000 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Kategóriami spracúvaných osobných údajov sú identifikačné a kontaktné údaje a zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Spracúvanie osobných údajov sa bude vykonávať na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Poskytnuté osobné údaje dodávateľ neposkytuje žiadnym tretím osobám, okrem osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy, a prípadov, kedy bude dodávateľ povinný tieto odovzdať či sprístupniť na základe právnych predpisov alebo právoplatných a vykonateľných súdnych či iných podobných rozhodnutí. Dodávateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovanými spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ak aj informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch. Vo vzťahu k osobným údajom má objednávateľ právo: 1. na prístup k osobným údajom, tj. právo získať od správcu (dodávateľa) potvrdenie, že či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané a príp. právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 2. na opravu, tj. právo na to, aby správca (dodávateľ), bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa objednávateľa týkajú, a taktiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, podľa čl. 16 GDPR, 3. na výmaz, tj. právo na to, aby správca (dodávateľ) bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR, 4. na obmedzenie spracovania v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR, 5. na prenositeľnosť osobných údajov za podmienok stanovených v článku 20 GDPR, 6. vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov za podmienok upravených v čl. 21 GDPR, 7. podať sťažnosť dozornému orgánu v prípade, že sa domnieva, že pri spracovaním osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov. Dozorným úradom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, Bratislava, 820 07. Dodávateľ neustanovil poverenca na ochranu osobných údajov, lebo nie je jeho povinnosťou tak učiniť. Dodávateľa je možné kontaktovať písomne na adrese sídla alebo mailovej adrese.

 

15. Zodpovednosť za škodu

15.1. Tieto VOP sú záväzné odo dňa zverejnenia, pričom dňom ich zverejnenia 1.1.2021

15.2.Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi skutočnosť, že bolo zahájené insolvenčné konanie proti jeho osobe, akože dlžníka, bolo zahájene exekučné konanie proti jeho osobe, akože povinnému, popr. že objednávateľ prijal rozhodnutie o svojom zrušení s likvidáciou.

15.3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené zmluvou, zameriavacím protokolom a/alebo týmito VOP, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi v medziach ich pôsobnosti.

15.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté zo zmluvy vždy najskôr vzájomným rokovaním. Ak jedna zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane, že považuje pokus o dohodu za nemožný, alebo odmietne s druhou zmluvnou stranou komunikovať, bude spor riešený miestne príslušným súdom, podľa sídla dodávateľa.

15.5. Objednávateľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že je solventný, nie je v úpadku, ani mu úpadok nehrozí, že voči nemu nebolo zahájené žiadne insolvenčné konanie.

15.6. Objednávateľ svojim podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito VOP a akceptuje podmienky v nich stanovené. Prijatím týchto obchodných podmienok odberateľ zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov na účel uvedený v bode 14.1.

15.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tieto VOP, na ktoré zmluva odkazuje, tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

15.8.Objednávateľ súhlasí s využitím informácií o zákazke na marketingové účely prezentácie dodávateľa.

 
E-shop

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Hobbytec CZ sro, so sídlom Všechromy 75, Strančice, PSČ 251 63, identifikačné číslo: 29217253, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava (ďalej len "predávajúci" ) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.hobbytec.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.hobbytec.cz (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho samostatného povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako mesiac nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: - objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), - spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a - informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 0 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník"), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha skaze.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ponesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Predávajúci ďalej môže po kupujúcom požadovať úhradu nákladov stanovených občianskym zákonníkom.

5.4. V lehote siedmich (7) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do pätnástich (15) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru len v prípade, že zásielka vykazuje zjavné poškodenie už pred jeho prevzatím. V prípade, že kupujúci odmietne prevzatia objednaného tovaru mimo prípad uvedený v predchádzajúcej vete, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky jemu vzniknuté náklady, a to najmä náklady na prepravu tovaru a jeho uskladnenie. K tomu istému je kupujúci povinný v prípade, že z dôvodu na jeho strane je nutné opakovať doručenie tovaru do miesta, ktoré kupujúci k prevzatiu určil.

6.6. Objednávky pre Slovenskú republiku sú doručované a fakturované spoločnosťou Hobbytec SK sro, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 47 317 663, IČ DPH: SK2023814782

6.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.
 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2158 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec (tovar) pri prevzatí nemá vady.  Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec (tovar) prevzal: (i) má vec (tovar) vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, (ii) sa vec (tovar) hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec (tovar) tohto druhu bežne používa, (iii) vec (tovar) zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, (iv) je vec (tovar) v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a (v) vec (tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec (tovar) bola chybná už pri prevzatí.

7.3.  Ak nemá vec (tovar) vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj ododání nové veci bez vád, pokút to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci (tovar), môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci (tovar), alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec (tovar) riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nové veci (tovar) bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci (tovar), môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec (tovar) bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec (tovar) opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy kupujúcemu - spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

7.4.  Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru. To sa nevzťahuje na: (i) veci (tovar) predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, (ii) na opotrebenie veci (tovar) spôsobené jej obvyklým užívaním, (iii) u použitej veci (tovar) na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec (tovar) mala pri prevzatí kupujúcim, (iv) ak to vyplýva z povahy veci (tovar) , (v) události způsobené vnějšími přírodními silami.

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8.6. Zákazník či kupujúci súhlasí s tým, že dostane odkaz v rekapitulácii objednávky e-mailom, kde si možno účtenku stiahnuť v elektronickej podobe.
 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

9.1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke spracovanie osobných údajov

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho. Kupujúci môže ďalej požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo a požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie.

9.8. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.9. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte. Má sa za to, že došlá zásielka odoslaná s využitím prevádzkovateľa poštových služieb došla tretí (3.) pracovný deň po odoslaní, ak bola však odoslaná na adresu v inom štáte, potom pätnásty (15.) pracovný deň po odoslaní. V prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať, v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom.
 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Predávajúci týmto informuje zákazníka - spotrebiteľa, že subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov zo zmluvných vzťahov medzi ním a predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej internetová stránka je www.coi.cz .

11.3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Tehovec, u remízky 187, 25162, adresa elektronickej pošty info@hobbytec.cz , telefón 840 810 810. V Tehovci dňa 29.5.2016