Čo je to merná potreba tepla na vykurovanie

Merná potreba tepla na vykurovanie je veličina, ktorá predstavuj tepelno-izolačné vlastnosti budovy bez ohľadu na to ako je účinný vykurovací systém a zdroj tepla. Vyjadruje množstvo tepla vztiahnutého na jednotku plochy (kWh / m2 / rok). Jedná sa o energetický výstup z objektu, ktorý je zapríčinený stratami obálky.  

Existuje niekoľko typov výpočtov, ktorými sa stanovuje limit výpočtu mernej potreby tepla. Riadi sa normami STN EN ISO 13790, STN 73 0540-4, STN EN ISO 13789.  Pre nízkoenergetické domy platí STN 73 0540.