Čo je to mestský sídelný útvar

Mestský sídelný útvar alebo tiež sídlo je zoskupenie sídelných jednotiek vč.hospodářských objektov, dopravných zariadení na určitom území. Často býva urbanisticky oddelený od okolitých sídiel. Ide o koncentráciu hospodárstva a ubytovanie obyvateľov. Delí sa na mestská a vonkajšie sídla. 

Mestské sídelné útvary sú oproti vidieckym mladší. Za mesto sa potom považuje obec s určitým počtom obyvateľov, má určitý počet zamestnaných a tiež jasne daný charakter zástavby.  Medzi vidiecke sídelné útvary patrí osady, samoty i dediny.