Čo je to nezastaviteľné územie

Nezastaviteľné územia sú pozemky zahrnuté do zastavaného územia či zastavitelný plochy.  Nezastaviteľné územie nie je možné zastavať trvalými a ani dočasnými stavbami. Výnimkou sú líniové a plošné dopravné stavby, líniové a plošné stavby technického vybavenia, účelové stavby, ktoré slúžia prevádzke a údržbe příslušeného funkčného využitia. Jedná sa však o stavby, ktoré nijako nesmie narušiť funkciu daného územia.