Čo je to nezastaviteľný pozemok

Nezastaviteľné pozemok je taký, ktoré nemožno zastavať na území obce, ktorá nemá vydaný územný plán. Ide spravidla o pozemky verejnej zelene a parky, ktoré slúžia verejnosti, poľnohospodárske pozemky alebo súbor susediacich poľnohospodárskych pozemkov o výmere viac ako 0,5 ha, kedy sa do tohto súboru nezahŕňajú záhrady do výmery 0,1 ha a pozemky, ktoré sú súčasťou zastavaných stavebných pozemkov. Ďalej sem možno zahrnú lesné pozemky a súbor susediacich lesných pozemkov väčších ako 0,5 ha.