Čo je to obytná budova

Obytná budova je typ obydlia, ktoré je svojou charakteristikou a vlastnosťami postavené pre ľudí. Poskytuje prístrešie a ochranu ľuďom. Obytnou budovou je myslený taký objekt, ktorý má min. 2/3 celkovej plochy určené na bývanie. Aby obytná budova vyhovovala podmienkam pre bývanie, musí spĺňať normy. Podľa členov domácností norma STN 73 4301 členia byty do rôznych kategórií. Obytné budovy sa delia na rodinné domy, bytové domy.