Čo je to poľnohospodárska kultúra

Poľnohospodárska kultúra je evidencia využitie pôdy podľa užívateľských vzťahov. Druhom poľnohospodárskej pôdy je orná pôda, trávny porast, úhor, trvalý trávny porast. Trvalú kultúrou sú vinice, chmeľnice, ovocné sady, škôlka, rýchlo rastúce dreviny. Do ostatní kultúry sa zahŕňajú zalesnenej pôdy, rybníky, mimoprodukčné plochy, atď.  Poľnohospodárska kultúra sa chápe ako zúrodnenie pôdy a pestovanie úžitkových rastlín. V prípade pestovania jednej rastliny na veľkej ploche ide o monokultúru. Lesné monokultúry nie sú vhodné pre znehodnocovanie poľnohospodárskej úžitkovosti pôdy a neodolnost. Poľnohospodársku kultúru zastupujú rastlinné druhy pestované na poľnohospodárskej pôde, plocha zasiata či vysadenými kultúrnymi rastlinami.