Čo je to poľnohospodársky pôdny fond

Poľnohospodársky pôdny fond tvorí poľnohospodárska pôda, orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ale aj sady, lúky či pasienky, pôda, ktorá nie je dočasne obrábaná, rybníky s chovom rýb, vodnej hydiny nepoľnohospodárska pôda, ktorá je dôležitá pre zabezpečenie poľnohospodárskej výroby ako sú poľné cesty, pozemky so zariadením dôležitým pre poľné závlahu, vodné nádrže, odvodňovacie priekopy, ochrannné terasy, atď. 

Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu potom spočíva vo viazanosti jeho využitie pre poľnohospodárske účely, jeho ochrane pri územnom plánovaní, pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov, pri stavebnej a ťažobné či priemyselnej činnosti. Ochranou poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú poverené obecné úrady, úrady s rozšírenou pôsobnosťou, krajské úrady a Ministerstvo životného prostredia. Národné parky chráni správa príslušného národného parku.