Čo je to regulačný plán

Regulačný plán je súčasťou územnoplánovacej dokumentácie. Regulačný plán sa spracúva iba pre určitú časť obce, je spravidla veľmi podrobný. Základnú jednotku regulačného plánu tvorí pozemok. Obsahom regulačného plánu je stanovenie podrobných podmienok pre využitie pozemkov, umiestnenie a priestorového usporiadania stavieb pre ochranu trvalých hodnôt a vytváranie priaznivého životného prostredia. Nahrádza územné rozhodnutie a je záväzný pre rozhodovanie v území. Výkresy sú spracovávané v mierke 1: 1000 alebo 1: 500.