Čo je to Revízia komína

Revízia komínov a spalinových ciest je daná zákonom. Revízia spalinových ciest sa vykonáva pred uvedením novej spalinovej cesty do prevádzky, pri zmene druhu paliva, pred pripojením spotrebiča do nepoužívané spalinovej cesty, po požiari komína, pri vzniku trhlín.  V prípade, že pri kontrole komína oznámi kominár, že sú vo spalinových cestách trhliny, je potrebné urobiť opatrenia na opravu a potom je potrebné zabezpečiť revíziu spalinových ciest. V ostatných prípadoch stačí iba pravidelné kontroly komína.