Čo je to vybraná činnosť vo výstavbe

Vybraná činnosť vo výstavbe je taká činnosť, ktorej výsledok ovplyvní ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Môžu ju vykonávať výhradne fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na ich výkon podľa osobitných právnych predpisov. Patrí sem projektová činnosť vo výstavbe ako sú spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, územné štúdie, dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a uzavretie verejnoprávnych zmlúv, ktoré územné rozhodnutie nahrádzajú a tiež projektovej dokumentácie, odborné vedenie uskutočňovania stavby a jej zmeny. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť ním spracovaných vyššie uvedených projektových dokumentácií a územných štúdií, najmä resektování požiadaviek na hľadisko ochrany verejných záujmov a ich koordináciu. Vybranú činnosť vo výstavbe upravuje stavebný zákon v ust. § 158. Pri výstavbe sa vykonávajú také činnosti, pri ktorých je potrebné dbať na zvýšenú ochranu verejného záujmu. Preto ich môže vykonávať len vyššie definovaný okruh osôb.