Čo je to výnimočne prípustná stavba

Ako výnimočne prípustná stavba sa označuje stavba s výnimočne prípustným funkčným použitím, ktoré však nemusí celkom zodpovedať hlavné funkčné náplni v danom území. Jedná sa o funkcie, ktorých poloha i množstvo a kapacita môžu narušiť charakter územia. Posúdenie prípustnosti stavby potom patrí do právomoci útvaru hlavného architekta . Rozhodujúce potom sú urbanistickej hľadisko a ochrana životného prostredia.  Ako výnimočne prípustná stavba musí byť označená každá zmena zastavanej plochy, objemu a zmena funkčného využitia.  O umiestnenie výnimočne prípustné stavby rozhoduje príslušný stavebný úrad.