Čo je to výpočet výmer

Výpočet výmer je určenie plochy mnohouholníkov, ktoré tvoria obraz jednotlivých pozemkov. Výpočet je možné vykonávať rozkladom na jednoduché geometrické obrazce, ktorých obsahy sa počítajú podľa vzorcov. V prípade, že poznáme súradnice všetkých lomových bodov, sa používa výpočet výmer zo súradníc. Na základe známych plôch sa vykonáva potom vyrovnanie hraníc alebo delenie pozemkov. Výpočet rozkladom prebieha tak, že vhodne rozdelíme obrazec na trojuholníky, lichobežníky a štvoruholníky. Plochy jednotlivých obrazov sa vypočítajú a spočítajú. Spravidla sa počíta dvojnásobná plocha a až potom sa výsledný súčet delí dvoma.  Výpočet výmer sa vykonáva s vhodne redukovanými súradnicami, pričom redukcia nemá vplyv na výsledok. Obrazec musí byť uzavretý, predpísaný v smere hodinových ručičiek. Pri predpise proti pohybu hodinových ručičiek vyjde obsah záporný.