Čo je to vyvlastňovacie konanie

Vyvlastňovacie konanie je zvláštny druh správneho konania. Riadi sa stavebným zákonom a vykonáva ho stavebný úrad. Konanie o vyvlastnení sa začína len na základe návrhu, ktorý je oprávnený podať orgán štátnej správy, fyzická alebo právnická osoba, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, pre ktorý jeho vyvlastnenie prebieha. 

Vyvlastnením sa rozumie odňatie alebo obmedzenie vlastníckeho práva alebo práva, ktoré zodpovedá vecnému bremenu k pozemku alebo výstavbe a prechod vlastníckeho práva. Za odňatie alebo obmedzenie vlastníckeho práva sa poskytuje príslušná finančná náhrada.  Vyvlastnenie je možné len na účel vyvlasteniu, ktorý je stanovený osobitným zákonom a len ak verejný záujem na dosiahnutie tohto účelu prevažuje nad zachovaním doterajších práv vyvlastnovaneho. Vyvlastnenie nie je možné, pkud možno práva k pozemku získať dohodou či iným spôsobom.  Verejný záujem sa preukazuje vo vyvlastňovacom konaní.