Čo je to archivácia územnoplánovacej dokumentácie

Územnoplánovacia dokumentácia je dokument, ktorý sa zaoberá návrhom výstavby na určenom území. Skladá sa z časti textové a grafické. Textová časť obsahuje hlavne návrhy na usporiadanie a rozvoj sídiel daného regiónu. Grafická zložka sa potom skladá z výkresu, ktorý znázorňuje koncepciu dopravy, územné systémy ekologickej stability alebo prípadný zákres dôležitých nerastných surovín. Územnoplánovacia dokumentácia sa archivuje na magistráte danej obce a dá sa dohľadať aj na internete.