Čo je to ekosystém

Ekosystém je množina všetkých živých aj neživých zložiek, ktoré sa v prostredí vyskytujú a ktoré spolu komunikujú a vzájomne sa ovplyvňujú. Rozlišujeme dva základné ekosystémy - prirodzený a umelý. Prirodzený ekosystém funguje bez akéhokoľvek či len minimálneho zásahu človeka. Prebieha v ňom prirodzená samoregulácie a obnova. Umelý ekosystém je naopak celkom pod nadvládou človeka, ktorý do neho pravidelne zasahuje. Tento druh ekosystému je dnes prevažujúci. Môžeme do neho zaradiť záhrady, parky, lesy alebo pole.