Čo je to index lomu

Index lomu je fyzikálna veličina bez rozmeru, ktoré opisuje šírenie svetla v látkach. Delí sa na absolútny index zlomu a relatívnej index zlomu. Absolútna index sa vymedzuje ako pomer rýchlosti šírenia svetla v prostredí vákua s daným prostredím. Relatívna index je pomerom rýchlosťou šírenia svetla v dvoch optických prostrediach. Index lomu sa meria pomocou prístroja známeho ako refraktometer. V praktickej rovine sa meranie používa hlavne v medicíne, napríklad pri zisťovaní relatívnej hustoty moču. Obdobným spôsobom sa v sérach zisťuje výskyt celých bielkovín.