Čo je to mestská časť

Mestská časť je označenie pre mestský obvod, samosprávnu časť územne členených štatutárnych miest. Toto označenie je platné od r. 1990. Napríklad Praha má celkom 57 mestských častí. 

Mestské časti a mestské obvody sú do určitej miery obdobou obcí a môžu mať tak vlastný znak, vlajku aj podobné správne orgány ako úrad, zastupiteľstvo, rada a starosta. Ich kompetencie sú stanovené vyhláškou. Mestské časti nemajú vlastnú právnu subjektivitu a fungujú iba ako organizačné jednotky mesta.