Čo je to mestská trieda

Mestská trieda je dôležitá z hľadiska architektonického i dopravného. Táto trieda svojím obestavěním alebo zeleňou určuje štruktúru mesta. Mestská trieda môže mať podobu hlavnej cesty aj štvorprúdovej diaľnice, ale aj centrálnej pešej zóny.  V rámci urbanistickej kompozície mesta tvorí mestská trieda veľmi dôležitý prvok.