Čo je to platnosť územného rozhodnutia

Platnosť územného rozhodnutia je doba počas ktorej platí územné rozhodnutie o umiestnení stavby, zmene využívania územia, zmene vplyvu na užívanie stavby alebo sceľovania pozemkov. Platnosť je 2 roky odo dňa, kedy nadobudne právoplatnosť. Lehota môže byť úradom stanovená až na obdobie piatich rokov. Podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby, zmene využívania územia platí po dobu trvania stavby alebo užívania územia.