Čo je to projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je súbor dvojrozmerných schém a výkresov, ktoré sú doplnené o textovú časť, ktorá slúži ako popis jednotlivých častí budovy či stroja.  Na základe projektovej dokumentácie musí byť projektovaná každá stavba.  Projektová dokumentácia musí byť podriadená požiadavkám výstavby, ktoré sú dané stavebným zákonom a jeho nadväzujúcimi predpismi.

Projektovú dokumentáciu môžu spracovávať iba autorizované osoby. Výkresy môžu mať účel prezentačné či orientačné, prípadne môžu zaznamenávať pôvodné stavy objektu. Hlavným zmyslom je zobraziť skutočný stav miesta alebo objektu a poskytnúť dostatok informácií staviteľmi či výrobcovia.
 
Projektová dokumentácia sa podriaďujte požiadavkám výstavby, ktoré sú upravené stavebným zákonom a rôznymi nadväzujúcimi predpismi. Projektová dokumentácia v oblastit technického riešenia musia vyhovovať všeobecne technickým požiadavkám na výstavbu a na území niektorých miest musia vyhovovať požiadavkám na výstavbu podľa mestských vyhlášok.