Čo je to rozhodnutie o stavebnej uzávere

Rozhodnutie o stavebnej uzávere je výsledkom územného konania a vymedzuje sa ním územia v ktorom sa dočasne alebo trvale zakazuje stavebnú činnosť. Ide predovšetkým o prípady, kedy by sa mohlo sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa chystanej územnoplánovacej dokumentácie.  Rozhodnutie o stavebnej uzávere sa tiež vydáva ako opatrenie všeobecnej povahy podľa správneho poriadku.  Opatrenie o stavebnej uzávere vydáva rada obce v prenesenej pôsobnosti. Pokiaľ sa uzávera týka viac obcí, vydáva ju rada kraja s prenesenou pôsobnosťou.  Rada potom môže povoliť tiež výnimku zo stavebnej uzávery.