Čo je to stavebný denník

Do stavebného denníka sú zaznamenávané informácie o priebehu prác na stavbe. Denník obsahuje originálne list a dve kópie. Stránky sú číslované, žiadne voľné miesto nesmie sa vynechať. Viesť stavebný denník je povinnosťou vyplývajúcou zo zákona § 157 zákona č. 183/2006 Zb. (Stavebný zákon). Stavebný denník sa vedie pri stavbách, ktoré podliehajú stavebnému povoleniu. Pri ostatných stavieb je potreba viesť iba jednoduchý záznam o stavbe. Denník musí byť vedený od začiatku stavby, až do chvíle, kedy sa odstránia prípadné závady, nedorobky a stavba je riadne odovzdaná. Do stavebného denníka sa zapisujú záznamy o postupov prác, ich súvislostiach a tiež o počasí, odchýlky od dokumentácie schválenej stavebným úradom a ďalšie podstatné informácie. Denník musí byť archivovaný po dobu desiatich rokov.