Čo je to údržba stavby

Údržba stavby je práca, ktorá zabezpečí dlhodobo dobrý stavby budovy. Je zákonom daná povinnosť udržiavať stavbu v takom stave, aby neohrozovala obyvateľov. V prípade, že nie je stavba udržiavaná, môže byť vlastníkovi stavby nariadená stavebným úradom náprava. Náklady na údržbu stavby znáša vlastník tejto stavby.  Údržba stavby zabezpečí jej dlhú životnosť.  Správne vykonávaná údržba stavby napomáha k bezproblémovému a predovšetkým k bezporuchovej prevádzke. Snahou každého vlastníka je, aby z prevádzky stavby ťažil maximálny úžitok.  Vlastník má povinnosť udržiavať stavbu tak, aby nedochádzalo k požiarom, hygienickým poruchám a neutrpel vzhľad stavby.