Čo je to úprava dokončených stavieb

Úprava dokončených stavieb je názov pre ich rekonštrukcie. V platnom stavebnom zákone pojem rekonštrukcie či rekonštrukčné práce nie je zakotvený, ale neznamená to, že by sa na neho táto zákonná úprava nevzťahovala. Stavebný zákon pracuje s pojmom úprava dokončený stavby či stavebná úprava. Pri úprave dokončenej stavby sú zachované pôdorysné aj výškové ohraničenie tejto stavby.  V prípade, že sa rozhodnete pre úpravu dokončenej stavby, je potrebné si zistiť, na ktoré stavebné práce je vyžadované stavebné povolenie či ohlásenie a na ktoré nie.  Nutné je stavebné povolenie tam, kde dochádza k zmene vzhľadu stavby, zásahu do nosných múrov konštrukcií.   V prípade, že stavebník nedodrží zákon a nekomunikuje so stavebným úradom, hrozí mu pokuta až 200 000 Sk za rekonštrukciu bez ohlásenia a až 500 000 Sk za rekonštrukciu bez stavebného povolenia.