Čo je to územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie umožňuje umiestnenie stavieb a zariadení na pozemku. Územné rozhodnutie je vydávané príslušným stavebným úradom na základe územného konania alebo zjednodušeného územného konania. V prípade, že je na danom území osobitný predpis o ktorom rozhoduje iný orgán než stavebný úrad, rozhodne tento orgán iba v súlade so záväzným stanoviskom stavebného úradu. Žiadosť o územné rozhodnutie obsahuje všeobecné náležitosti a tiež základné údaje o požadovanom zámere, identifikačné údaje o pozemku alebo stavbe, na ktorých sa má daný zámer uskutočniť a ďalej uvedenie osôb, ktoré majú vlastnícke alebo iné vecné právo k susedným pozemkom alebo stavbám na nich, pokiaľ je ich právo týmto územným rozhodnutím priamo dotknuté.   V prípade, že má stavebný úrad dostatok informácií a podkladov pre posúdenie zámeru, môže odpustiť od ústneho pojednávania. Do 15 dní potom môžu účastníci konania vznášať svoje námietky.