Čo je to územný plán

Územný plán je druh územnoplánovacej dokumentácie, v ktorej je cieľom dosiahnuť racionalizáciu prostorvého a funkčného usporiadania územia v danej krajine a tiež jej využitia.

Cieľom územného plánu je nájsť predpoklady, ktoré umožnia ďalšiu výstavbu a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý spočíva v nájdení rovnováhy medzi životným prostredím, hospodárstvom a ľuďmi, ktorí v danom území žijú. Mal by naplniť potreby súčasnej generácie s ohľadom na eistenci a prežitie ďalších generácií.

Územný plán sa v českej republike vyhotovuje na základe stavebného zákona 183/2006 Zb. Je vydávaný zastupiteľstvom obce, nadobúda účinnosť pätnástym dňom po dni vyvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli. Územmní plán je tvorený výrokovú časťou a odôvodnením. Výkresová dokumentácia je vydávaná v Merike 1: 5 000 alebo 1: 10 000. Vydáva sa na základe územne analytických podkladov, prieskumov, rozborov daného územia alebo na základe územných štúdií.  Návrh územného plánu posudzuje spory konaním o jeho vydanie krajský úrad, ktorému je prijímateľom predložený návrh územného plánu.