Čo je to užívanie stavieb

Najdôležitejším bodom stavebného procesu je povoľovania užívanie stavieb k ich účelu, teda kolaudácie.  Problematika užívanie stavieb je zakotvená v 4. časti zákona nazvanej Stavebné poriadok, nazýva sa Užívanie stavieb a platia pre ňu § 119 -127.  Zahŕňa celú problematiku od stavebného povolenia až po kolaudáciu. 

Užívanie stavieb sa prostredníctvom kolaudácia vykonáva predtým, ako sa začne užívať stavba, ktorá bola novo dostavaná, zrekonštruovaná či bol zmenený účel jej užívania. Väčšinu dokončených stavieb možno začať užívať len na základe oznámenia stavebnému úradu. Aby bol udelený súhlas na užívanie stavieb, musí budova spĺňať technické a bezpečnostné podmienky, kedy musí byť dom perfektne pripravený, aby neboli ohrozené ničia životy a zdravie.

Pre kolaudácii je treba doložiť celý rad dokumentov medzi ktoré patrí stavebný projekt, vytýčenie stavby geodetom, všetky revízne správy, meranie radónu, stavebný denník a ďalšie. V prípade, že nie je potrebná bežná kolaudácie, je nutné, aby vlastník aspoň 30 dní vopred