Čo je to verejná infraštruktúra pozemku a stavby

Verejná infrastrukura pozemku a stavby sú dopravné pozemné komunikácie, vodné cesty, letiská, as nimi súvisiace zariadenia, ďalej vedenie a stavby, ktoré slúžia s ich technickým vybavením, napríklad vodovody, kanalizácie, zariadenie na nakladanie s odpadmi, vedenie energiou a ďalej to je občianske vybavenie a stavby, ktoré súvisia so vzdelaním a výchovou, sociálnymi a zdravotnými službami, kultúrou, verejnou správou a ochranou obyvateľov.  Riešenie infraštruktúry vychádza zo riešenie verejnej infraštruktúry a územného plánovania.  Najviac s ňou súvisí územnú podmienky pre súdržnosť spoločenstiev obyvateľov daného územia. Kvalita životných podmienok obyvateľov je ovplyvnená technickou infraštruktúrou

Význam verejnej infraštruktúry potom spočíva vo verejnom zariadení, jeho správe, údržbe aj rozvoju, ktorý potom súvisí s ďalšími požiadavkami tak, aby uľahčil dopravu ľudí a tovaru, poskytol pitnú vú na pitie i technickému používaní, dochádzalo k bezpečnému nakladanie s komunálnymi odpadmi, bola poskytnutá energie a prenášané dôležité informácie v rámci komunít a medzi nimi.