Čo je to vlastnícke právo

Vlastnícke právo čiže vlastníctvo znamená priame a výlučnej právnej panstva určitej osoby (vlastníka) nad konkrétne vecou. Vlastnícke právo patrí medzi najrozsiahlejšie vecné právo. Je absolútna, pôsobí voči všetkým ostatným osobám na rozdiel od záväzkového práva, ktoré pôsobia len medzi stranami záväzku.

Vlastnícke právo je nevyhnutné pre existenciu a fungovanie slobodného trhu a trhového hospodárstva. Zodpovedá mu povinnosť všetkých ostatných subjektov, aby vlastníka nerušili vo výkone jeho práva k danej veci. Toto právo je tiež chránené medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a tiež Listinou základných práv a slobôd. U nás ho upravuje Občiansky zákonník, podľa ktorého výkladu je možné vlastniť všetko, čo niekomu patrí, sú to všetky hmotné a nehmotné veci, ktorých povaha to pripúšťa. 

Vlastnícke právo je chápe ako súbor niekoľkých čiastkových práv - právo vec držať, právo vec užívať a požívať jej plody a úžitky, právo nakladať s danou vecou, ​​napríklad tu spadá aj právo vec opustiť, neužívať, darovať ju, predať či odkázať, rôzne ju upravovať , zničiť alebo opustiť. Vždy sa musí vykonávať v zmysle právneho poriadku bez narušenia práv iných osôb či poškodzovaniu a obťažovanie týchto osôb.