Čo je to vybavenie územia

Vybavenie územia je dané druhovú štruktúrou a tiež kapacitou zariadení, ktoré sa nachádza na danom území a slúžia k rôznym ľudským činnostiam ako je počet bytov, kapacita občianskeho vybavenia, kapacít technických sietí. Je charakterizované funkčnými jednotkami.  Plochy občianskeho vybavenia verejnej infraštruktúry sú pozemky pre stavby občianskeho vybavenia ako sú školy, škôlky, veterinárne služby, sociálne služby, význam, kultúra, pozemky stavieb pre ubytovanie, stavby podľa zvláštnych záujmov líniové prvky ochranné a sprievodné zelene a ďalšie. Vybavenie ovplyvňuje urbanistickú koncepciu miest. Vybavenie územia sa delia na verejnú a rekreačné vybavenosť, verejnú občiansku vybavenosť a komerčný vybavenosť, pričom verejná vybavenosť sa vymedzuje len do zastavitelného územia či zastavitelných lokalít.