Čo je to zameranie stavby

Zameranie stavby je vykonávané na už postavenom objekte, stavbe a slúži na získanie jeho presnej polohy, ktorej obrys sa zanesie do katastrálnej mapy.  Pre vyznačenie budov do katastra nehnuteľností sa vyhotovuje geometrický plán, ktorý súčasne slúži ako jeden z podkladov pre kolaudáciu danej stavby.  Zameranie stavby je často tiež podkladom pre získanie úveru. Zameranie stavby vykonáva geodeti, ktorí disponujú modernou meracou technikou a kvalitnými grafickými programami.  V prípade každej grafickej zmeny v katastri nehnuteľnosti sa spracováva nový geometrický plán. Zameranie stavby sa robí nielen po dokončení, ale aj v prípade prístavby, zmeny hraníc pozemku, rozdelenie pozemkov, atď.