Čo je to zastavaná plocha pozemku

Zastavaná plocha pozemku je súčet všetkých zastavaných plôch jednotlivých stavieb. Rozumie sa jej plocha ohraničená pravouhlými priemetmi vonkajšieho líca obvodových konštrukcií všetkých nadzemných aj podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Započítavajú sa tu aj plochy lodžií a arkierov.  U poloodkrytých je zastavaná plocha vymedzená obalovými čiarami vedenými vonkajšími líci zvislých konštrukcií do vodorovnej roviny. Zastavaná plocha pozemku sa v rôznych právnych predpisoch definuje rôzne.  Zastavaná plocha pozemku sa vypočíta tak, že premietneme vonkajšie líce obvodových konštrukcií do vodorovnej roviny. Musí zahŕňať všetky obvodovej konštrukcie včetěn v nadzemných a suterénu. Zastavaná plocha pozmeku sa rieši v súvislosti s územným plánom. Jedná sa o pomerové vyjadrenie zastavanej plochy k celkovej ploche pozemku. Treba podotknúť, že si každý úradník vykladá pojem zastavaná plocha pozemku inak.