Čo je to zmena využitia

Zmena využitie je zmena funkcie stavby. Stavbu podľa stavebného záona § 85 možno využívať len na účel, ktorý je určený v kolaudačnom rozhodnutí či stavebnom povolení. K zmene spôsobu využitia v jej prevádzkovom využití, rozšírenie výroby alebo činnosti, ktorá by mohla ohroziť zdravie, životy alebo životné prostredie, je potreba požiadať stavebný úrad o rozhodnutie o zmene užívania stavby. U prevádzky je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčenie, že je prevádzka spôsobilá na prevádzku. Zmena použitie musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného plánovania, so všeobecnými požiadavkami na výstavbu as verejnými záujmami chránené zákonom a osobitnými stavebnými predpismi. V prípade, že je zmena využitia podmienená zmenou dokončenej stavby, je potrebné mať stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. V prípade, že nie je zmena využitia podmienená zmenou stavby, je potrebné vykonať úradu oznámenie osobou, ktorá má k tejto stavbe vlastnícke právo alebo má právo zmeniť užívania stavby.