Čo sú to imisie

Imisie sú emisiami , ktoré prišli do styku so životným prostredím. Bežne sa ukladajú v pôdach, rastlinách i živých organizmoch. Koncentrácia imisií je oveľa nižšia ako koncentrácia emisií. Delí sa na tri základné kategórie, na tuhé, plynné a rádioaktívne imisie. Tuhé imisie sú stelesnené hlavne prachovými časticami, respektíve aerosóly. Anorganický prach v sebe obsahuje hlavne kovové častice, fluoridy či sírany. Organický prach sa skladá hlavne z dechtu a peľov. Tuhé emisie sú škodlivé hlavne kvôli znižovaniu viditeľnosti a negatívnymi vplyvu na živé organizmy. Pri vyšších koncentráciách môžu tiež spôsobovať koróziu. Plynné imisie sa skladajú z mnohých rôznych prvkov. Najčastejšie zo zlúčenín síry a dusíka halogénov. Ich vznik je rôzny. Môžu ich produkovať uhoľné elektrárne, výfuky vozidiel alebo môžu vznikať spaľovaním plastov. Plynné imisie sú veľmi škodlivé a môžu byť aj karcinogénne. Rádioaktívne imisie sú veľmi vzácne a prakticky sa vyskytujú iba pri nehodách v jadrových zariadeniach.