Čo sú to odstupy budov

Odstupy budov od seba sú dané vyhláškou č. 501/2006 Zb. o všeobecných požiadavkách na využívanie územia. Vzájomné odstupy stavieb musia splniť urbanistické, architektonické, hygienické, protipožiarne, bezpečnostné požiadavky. Ďalej musí splniť celý rad požiadaviek ochrany pamiatok, požiadaviek na denné osvetlenie, na zachovanie pohody bývania. Ak medzi sebou vytvára rodinné domy voľný priestor, vzdialenosť musí byť minimálne 7 m. Vzdialenosť garáže, drobných stavieb na pozemku ako sú pergoly či prístrešky pre auto, od hraníc susedných domov nesmie byť menšia ako 1,5 m. Vzdialenosť vonkajšieho okraja striech nesmie byť viac ako 1m.  Na územiach kde domy spĺňajú požiadavky na urbanistické hľadisko, môžu byť tieto drobné stavby na hranici pozemku.